1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.1. Кожен Учасник Конкурсу гарантує, що йому належать усі майнові права інтелектуальної власності та/або отримані ним всі необхідні дозволи щодо наданих ним Матеріалів, необхідних для участі в Конкурсі, та надані Матеріали не порушують авторські, суміжні, особисті немайнові, цивільні та інші права третіх осіб. Учасник також гарантує, що надані ним Матеріали не є предметом будь-яких претензій або позовів, зокрема щодо прав інтелектуальної власності. У разі пред'явлення до Організатора будь-яких претензій або позовів у зв'язку з порушенням прав на Матеріали, Учасник врегулює такі претензії та позови самостійно й за свій рахунок, а також відшкодує Організатору всі пов'язані з такими претензіями і позовами збитки.

1.2. З метою забезпечення належного проведення Конкурсу, а також інформування Учасників, TCA/USAID та зацікавлених третіх осіб про Конкурс, Учасник Конкурсу, беручи участь в Конкурсі і подаючи на Конкурс Заявки та Матеріали з описом Проєкту, надає Організатору невиключне право на використання наданих Учасником Матеріалів, в обсязі, необхідному для проведення Конкурсу.

1.3. Учасник усвідомлює і визнає, що Заявки і Матеріали Проєкту подаються ним на Конкурс добровільно, за власним бажанням і відповідно до справжнього волевиявлення Учасника. Учасник розуміє і визнає можливість того, що деякі елементи Проєкту можуть бути ідентичними або схожими з Матеріалами інших Учасників, що розвивали аналогічну ідею незалежно від Учасника, а також з матеріалами та інформацією, отриманою Організатором або TCA/USAID з інших законних джерел, включаючи відкриті джерела, особисті джерела або інші джерела, зокрема джерела з обмеженим доступом, до яких Організатор або TCA/USAID мають законний доступ. Учасник усвідомлює і погоджується з тим, що Організатор або TCA/USAID має право використовувати будь-які матеріали, отримані на законних підставах і законними способами, і Учасник не може вимагати будь-яких винагород, виплат або компенсацій внаслідок використання Організатором або TCA/USAID матеріалів, які є ідентичними або схожими з Матеріалами Учасника або елементами його Проєкту і які стали відомі Організатору або TCA/USAID не з Матеріалів Учасника, а з інших законних і правомірних джерел, або створені чи розроблені Організатором або TCA/USAID самостійно і незалежно від Учасника, або є відкритою інформацією, відомою на момент проведення Конкурсу та подання Учасником Заявок, або є суспільним надбанням і не підлягає охороні авторським правом.

1.4. Організатор гарантує, а Учасник Конкурсу усвідомлює і погоджується з тим, що Матеріали, передані Учасником на Конкурс разом із Заявкою № 2 для участі в Конкурсі, будуть використані Організатором тільки з метою забезпечення належного проведення Конкурсу та не будуть використовуватися Організатором з будь-якою іншою метою. Організатор гарантує також, а Учасник Конкурсу розуміє і погоджується з тим, що Організатор не надаватиме ніяким третім особам прав на використання Матеріалів, переданих Учасником Конкурсу разом з Заявкою № 2 для участі в Конкурсі, а також не передаватиме ніяким третім особам Матеріали, передані Учасником Конкурсу разом з Заявкою № 2 для участі в Конкурсі, в будь-якій формі та будь-яким способом (за винятком передачі зазначених Матеріалів експертам для проведення оцінки та визначення переможця Конкурсу так, як це передбачено цими Правилами, і передачі Матеріалів, наданих переможцем Конкурсу, TCA/USAID для виконання останнім умов і зобов'язань, передбачених цими Правилами). Учасник Конкурсу заявляє і гарантує, що не матиме в подальшому будь-яких претензій, зокрема фінансового чи іншого характеру, до Організатора та/або TCA/USAID щодо викладених вище положень цих Правил.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1. Учасник надає Організатору свою згоду, а в разі, якщо Учасником надаються персональні дані фізичних осіб – засвідчує, що отримав від таких осіб згоду на передачу Організатору та обробку їхніх персональних даних та на обробку наданих при поданні Заявки та/або згодом при проведенні Конкурсу персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, фото- та відеозображення, з метою організації і проведення Конкурсу, включаючи передачу персональних даних TCA/ USAID та його афілійованим особам, а також, в разі обрання Учасника – фізичної особи переможцем та/або фіналістом Конкурсу – публікацію його прізвища, імені та по батькові та/або фото- та відеозображення на Інтернет-сторінці Конкурсу.

2.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

2.3. Фактом подання Заявки на участь у Конкурсі Учасник надає TCA/USAID та Організатору безумовну згоду на обробку персональних даних, що містяться в Заявці, Матеріалах або будь-яких документах Учасника або копіях таких документів, та/або зібраних Організатором, в тому числі шляхом фото- та відеозйомки, в процесі проведення Конкурсу, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових та інших податкових відносин, що виникають завдяки участі Учасника у Конкурсі або в зв'язку з цим. Учасник надає Організатору свою безумовну згоду також на включення персональних даних Учасника у відповідну базу персональних даних, власником якої є та/або може бути Організатор. Ця згода надається безстроково і без застережень. Учасник ознайомлений представником Організатора з правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних, і метою обробки персональних даних.

2.4. Учасник підтверджує, що Організатор має право використовувати надані відповідно до цих Правил персональні дані відповідно до мети обробки зазначеної вище на власний розсуд та без здійснення повідомлення про кожен випадок передачі персональних даних третій особі.