PITCH UA 4: Деталі концепції

У цій формі ви передаєте інформацію з описом концепції проєкту та перелік документів, які необхідно додати до заявки для конкурсу PITCH UA 4.

Слід зазначити, що заявка буде вважатись дійсною та передана на розгляд експертам TCA / USAID лише за наявності усіх перерахованих та правильно заповнених форм та документів.

*Поля обов'язкові для заповнення
PITCH UA 4: Concept Details

In this section you will provide information to describe your initial concept for your project and concept papers that should be attached to the application for PITCH UA 4.

Please notice, the application will be accepted and submitted to TCA / USAID experts only if it is complete and includes all the required documents.


*Required
1. Applying company's name | Назва компанії-апліканта *
In English*
Українською*
2. Applicant's contact person name | Ім'я контактної особи заявника *
In English*
Українською*
3. Applicant's contact person last name | Прізвище контактної особи заявника *
In English*
Українською*
4. Contact email | Контактний email *
5. Phone number | Номер телефону *
6. PITCH UA 4 Theme (please choose only one theme)
Тема PITCH UA 4 (оберіть тільки одну тему) *
7. Project title | Назва проєкту
In English*
Українською*
8. Project logline (What is your project about - in one sentence, up to 100 characters incl. spaces)
Логлайн проєкту (Про що ваш проєкт - в одному реченні, до 100 знаків з пробілами)
In English (up to 100 characters incl. spaces)*
Українською (до 100 знаків з пробілами)*
9. Type of content (please choose only one option or specify «Other»)
Вид контенту (оберіть тільки одну відповідь або зазначте «Інше») *
Other (in English)
Інше (українською)
10. Genre (please choose one or several options, or specify «Other»)
Жанр (оберіть одну або декілька відповідей, або зазначте «Інше») *
Other (in English)
Інше (українською)
11. For multi-episode projects only: quantity of episodes (numbers entry only)
Тільки для багатосерійних проєктів: кількість серій/епізодів (вносити тільки цифри)
12. Duration of content. For multi-episode - minutes per episode, for one-offs - overall length in minutes (numbers entry only)
Хронометраж контенту. Для багатосерійних - кількість хвилин в епізоді/серії, для односерійних - загальна кількість хвилин (вносити тільки цифри) *
13. Total duration of content that will be produced under this grant (numbers entry only)
Загальний хронометраж контенту, який буде створено за підтримки цього гранту (вносити тільки цифри) *
14. How does your proposed concept articulate one of the key themes for PITCH UA 4? (up to 2000 characters incl. spaces)
Яким чином запропонована концепція вашого проєкту розкриває обрану ключову тему конкурсу PITCH UA 4? (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
15. How will the format of your project (type, genre, distribution etc.) work towards producing social impact?
Яким чином формат вашого проєкту (вид, жанр, дистрибуційна модель та ін.) працюватиме на досягнення соціального впливу?
In English*
Українською*
16. Planned distribution platform (please choose one or several options, or specify «Other»)
Запланована дистрибуційна платформа (оберіть одну або декілька відповідей, або зазначте «Інше») *
Other (in English)
Інше (українською)
17. If distribution of your project requires a broadcaster, film distributor, etc., have they already confirmed interest?
У разі запланованої дистрибуції проєкту чи є вже у вас підтвердження інтересу з боку мовника, дистрибутора або інших? *
If yes, please specify (up to 500 characters incl. spaces)
Якщо так, будь ласка, зазначте (до 500 знаків з пробілами)
In English (up to 500 characters incl. spaces)
Українською (до 500 знаків з пробілами)
18. Target audience related to the socially important issue raised in your project (up to 500 characters incl. spaces)
Зазначте цільову аудиторію, що пов'язана із суспільно важливими питаннями, які піднімаються у вашому проєкті (до 500 знаків з пробілами)
In English (up to 500 characters incl. spaces)*
Українською (до 500 знаків з пробілами)*
19. Total audience you are planning to reach (numbers entry only)
Загальна кількість глядачів, яких ви хочете залучити (вносити тільки цифри)*
20. Describe the planned strategy to reach the target audience using your proposed distribution platform (up to 2000 characters incl. spaces)
Опишіть у чому полягає ваша стратегія по досягненню цільової аудиторії, зважаючи на обрану дистрибуційну платформу (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
21. What stage of development is this concept in? (note: projects already in production are ineligible)
На якій стадії розробки є ваша концепція? (зверніть увагу, проєкти на стадії виробництва не можуть брати участь) *
22. Which type of funding are you applying for?
На який тип фінансування ви подаєте заявку? *
23. The amount of funding in Ukrainian Hryvnia you are seeking from USAID under this grant (numbers entry only)
Сума фінансування в національній валюті - гривні, яку Ви очікуєте отримати від USAID в межах цього гранту (вносити тільки цифри) *
24. Other sources of the projects' funding (already secured and planned) (numbers entry only)
Інші джерела фінансування проєкту (гарантовані та заплановані на даний момент)? (вносити тільки цифри) *
25. Overall budget of the project - in Ukrainian Hryvnia (numbers entry only)
Загальний бюджет проєкту - в національній валюті - гривні (вносити тільки цифри) *
26. About the applicant company (up to 2000 characters incl. spaces)
Про компанію заявника (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
27. Please summarize your relevant past performance in the field of audio-visual production. If none, please demonstrate how your organization will use unrelated experience to implement the planned concept (up to 2000 characters incl. spaces)
Будь ласка, коротко опишіть свій попередній релевантний досвід у сфері аудіовізуального виробництва. У разі відсутності такого, будь ласка, зазначте, яким чином Ваша організація застосує свій досвід до реалізації запропонованої Вами концепції (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
28. Creator/scriptwriter name | Ім'я автора/сценариста
In English*
Українською*
29. Creator/scriptwriter last name | Прізвище автора/сценариста
In English*
Українською*
30. Creator/scriptwriter experience and previous projects (up to 2000 characters incl. spaces)
Досвід та попередні проєкти автора/сценариста (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
31. Producer name | Ім'я продюсера
In English*
Українською*
32. Producer last name | Прізвище продюсера
In English*
Українською*
33. Producer experience and previous projects (up to 2000 characters incl. spaces)
Досвід продюсера та попередні проєкти (до 2000 знаків з пробілами)
In English (up to 2000 characters incl. spaces)*
Українською (до 2000 знаків з пробілами)*
34. Is your company applying for PITCH UA 4 with other project(s) under the other theme?
Чи подає ваша компанія інший(і) проєкт(и) за іншою темою PITCH UA 4? *
35. Документи та матеріали, які необхідно додати до заявки.

Подаються українською мовою
*
1. Копія чинної юридичної реєстрації Заявника (Статут), засвідчена заявником (за наявності).
A copy of the legal entity charter, certified by the applicant (if applicable)

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Extract from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Associations

3. Документ, що визначає структуру власності, включаючи будь-які пов'язані та/або асоційовані холдингові компанії, групи, окремі чи інші структури, включаючи кінцевих бенефіціарів пов'язаної(их) організації(-й).
A document specifying their ownership structure – including any and all related and/or associated holding companies, groups, individual, or other structures, including ultimate beneficiaries of the related organization(s).

4. Лист від заявника (включений як Додаток D на сторінці 33 у Правилах Конкурсу), в якому стверджується, що заявники не мають конфлікту інтересів або зв'язків із Chemonics, TCA, MRM та їх персоналом.
A letter from the applicant (included as Annex D, on page 33 RFA) asserting that applicants have no real or perceived conflicts of interest or existing affiliations with Chemonics, TCA or MRM staff.

Документи та матеріали, що учасник має додати до заявки, приймаються лише в повному обсязі (не частинами) у вигляді електронних документів (Word, Excel, PDF). Архів з усіма документами та матеріалами слід передати організаторам, скориставшись файлообмінником WeTransfer (https://wetransfer.com/). Посилання для їх подальшого завантаження організаторами розміщується у полі:

Documents and materials that the participant have to add to the application are accepted only in full (not in parts) in the form of e-documents (Word, Excel, PDF). The archive with all documents and materials should be transferred to the organizers, Please use the file sharing WeTransfer (https://wetransfer.com/). A link for further download by the organizers is placed in the field:
Посилання на документи | Link to documents